Ecclesiastes 1:1-11 – A Meaningless Introduction

EcclesiastesWEB

John Carter – April 24, 2014 – Ecclesiastes 1:1-11 – Wisdom
A Meaningless Introduction